Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab2.1] Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain

[Lab2.1] Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain

by admin
14307 views
Để thực hiện việc nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain thì cần thực hiện những yêu cầu sau:
1. Yêu cầu bài Lab:
+ Nâng cấp máy chủ chạy HĐH Windows Server 2012 lên Domain Controller để quản lý miền bkaptech.vn.
+ Cho phép các máy trạm gia nhập vào miền bkaptech.vn.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị 1 máy Server chạy HĐH Windows Server 2012 có tên là BKAP-DC12-01, đặt địa chỉ IP như mô hình lab 2.1.
+ Chuẩn bị thêm máy trạm chạy HĐH Windows 8 có tên là BKAP-WRK08-01, đặt địa chỉ IP như mô hình lab 2.1.
3. Mô hình Lab:
[Lab2.1]. Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain
Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-DC12-01, nâng cấp lên Domain Controller.
Cấu hình đặt địa chỉ IP cho các máy tương ứng với hình 2.1
Cài đặt IP nâng cấp máy Windows Server 2012 lên Domain Controller
Thực hiện cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services trên máy BKAP-DC12-01:
Click Server Manager / Add Roles and Features. Tại cửa sổ Add Roles and Features Wizard, Click vào Next.
Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain
Tại Select installation type, click vào Next.
Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain
Tại Select destination server, Click vào Next.
Nâng cấp windows server 2012 lên domain controller và join domain
Tại Select server roles, click chọn vào dịch vụ Active Directory Domain Services.
Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller và Join Domain
Cửa sổ Add Roles and Features Wizard hiện ra, chọn Add Features.
Nâng cấp Windows Server 2012 Lên Domain Controller
Tiếp tục ấn Next, tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để cài đặt dịch vụ ADDS.
Cài đặt Domain Controller
Sau khi chờ đợi 1 khoảng thời gian để dịch vụ Active Directory Domain Services được cài đặt xong, tại Installation progess, click vào dòng chữ xanh Promote this server to a domain controller để cấu hình.
Nâng cấp máy chủ lên Domain Controller
Tại cửa sổ Deployment Configuration:
Select the deployment operation, click chọn vào Add a new forest để tạo 1 domain mới.
Tại Root domain name, nhập vào tên miền “bkaptech.vn”
Next.
Nâng cấp Windows Server 2012 lên Domain Controller
Tại Domain Controller Options, lựa chọn “Forest functional level” và “Domain functional level” phù hợp với hệ thống đang có.
Nhập mật khẩu của Directory Services Restore Mode (DSRM) password. (123456a@)
Next.
Nâng cấp Windows server 2012 lên Domain
Tiếp tục click vào Next, tại Additional Options, đặt tên NetBIOS domain name là BKAPTECH
Next.
Tại cửa sổ Paths, chính là đường dẫn lưu CSDL của Active Directory trong máy Domain Controller.
Tại cửa sổ Review Options, tại đây là những thông tin đã cấu hình ở trên.
Click vào Next.
Tại cửa sổ Prerequisites Check, click vào Installđể máy bắt đầu cài đặt.
Cài đặt Domain Controller trên Windows Server 2012
Máy chủ sau khi cài đặt sẽ tự động reset lại máy.
Ấn tổ hợp phím “Alt + Ctrl + Insert” để đăng nhập vào máy chủ.
Tại màn hình logon, nhập mật khẩu của tài khoản Administrator.(123456a@)
Để kiểm tra máy chủ đã nâng cấp lên Domain Controller chưa, vào Compuer / Properties .
Trong cửa sổ System, kiểm tra tên Domain tại Computer name, domain, and workgroup settings.
Domain: bkaptech.vn.
Kiểm tra Domain Controller
Kiểm tra, sửa lại địa chỉ card mạng, địa chỉ DNS Server phải trùng với địa chỉ IP của máy Domain Controller.
Cài đặt IP nâng cấp máy Windows Server 2012 lên Domain Controller
Thực hiện Join máy Client BKAP-WRK08-01 vào Domain.
Mở máy BKAP-WRK08-01, snapshot “Begin”.
Đặt cùng VMnet với máy BKAP-DC12-01.
Sửa lại địa chỉ IP của máy BKAP-WRK08-01 như sau:
 Join Domain
Thực hiện ping từ máy BKAP-WRK08-01 đến máy BKAP-DC12-01. (kết nối ok)
Để Join máy Client BKAP-WRK08-01 vào Domain, vào This PC / Properties / Change Settings.
Join Domain Windows 8
Tại cửa sổ System Properties, Tab Computer name, click vào Change.
Join Domain Windows 8 vào Domain
Tại cửa sổ Computer Name/Domain Changes, click chọn vào Domain, tại đây nhập vào tên miền của Domain ( bkaptech.vn)
Join Domain máy Client
Cửa sổ Windows Security, nhập User và Password của Administrator./ OK
Hướng dẫn Join Domain
Sau khi Join vào Domain thành công, trên máy xuât hiện thông báo Welcome to the bkaptech.vn domain.
Ấn vào OK để restart lại máy Client.
Khởi động lại máy BKAP-WRK08-01, kiểm tra máy đã Join vào Domain.
Join-Domain-may-Client

Related Posts

error: Content is protected !!