Home Kênh học tập Cách tạo một ứng dụng máy tính bằng HTML CSS và JavaScript
tạo ứng dụng máy tính bằng html css

Cách tạo một ứng dụng máy tính bằng HTML CSS và JavaScript

by admin
565 views

Bài viết này được tạo ra để tạo một ứng dụng máy tính bằng HTML, CSS và JavaScript. Đây là mã:

<html>
<head>
  <style>
   button.op_button{background-color:green; color:white; padding:10px; padding-left:14px; padding-right:14px; border:1px solid green; border-radius:10px;}
   button.op_button{font-weight:bold; font-size:95%;}
   .buttons_list{text-align:center;}
   @media screen and (max-width:749px){button.op_button{font-size:100%;}}
   h2{text-align:center;}
   #res{border:2px solid green;border-radius:2px;padding:8px;padding-left:16px;padding-right:16px;}
   .calculator_content_box{border:1px solid black;border-radius:5px;padding:10px;}
   .calculator_content_box{width:235px;margin-left:auto;margin-right:auto;}
   .num1{margin-right:90px;}
   .input1{margin-right:80px;}
   .mid{text-align:center;padding-right:10px;}
  </style>
</head>
<body>
<div class="calculator_box">
	<div class="calculator_content_box">
	<h2>Simple Calculator</h2><hr/>
	<span class="input1"><input type="tel" name="num1" id="num1" style="padding:5px;width:60px;border-radius:4px;" /></span>
	<span class="input2"><input type="tel" name="num2" id="num2" style="padding:5px;width:60px;border-radius:4px;" /></span><br/><br/>
	<div class="buttons_list">
	<button class="op_button" onclick="addFun()">+</button>
	<button class="op_button" onclick="subFun()">-</button>
	<button class="op_button" onclick="mulFun()">*</button>
	<button class="op_button" onclick="divFun()">/</button>
	<button class="op_button" onclick="modFun()">%</button>
	</div><br/>
	<p class="mid"><span class="restext">Result</span><br/><br/>
	<span id="res"></span></p>
	</div>
</div>
<script>
function addFun()
{
	var a = document.getElementById("num1").value;
	var b = document.getElementById("num2").value;
	var r = +a + +b;
	document.getElementById("res").innerHTML = r;
}
function subFun()
{
	var a = document.getElementById("num1").value;
	var b = document.getElementById("num2").value;
	var r = +a - +b;
	document.getElementById("res").innerHTML = r;
}
function mulFun()
{
	var a = document.getElementById("num1").value;
	var b = document.getElementById("num2").value;
	var r = +a * +b;
	document.getElementById("res").innerHTML = r;
}
function divFun()
{
	var a = document.getElementById("num1").value;
	var b = document.getElementById("num2").value;
	var r = +a / +b;
	document.getElementById("res").innerHTML = r;
}
function modFun()
{
	var a = document.getElementById("num1").value;
	var b = document.getElementById("num2").value;
	var r = +a % +b;
	document.getElementById("res").innerHTML = r;
}
</script>
</body>
</html>

 

Viết ví dụ trên trong một trình soạn thảo văn bản nói NotePad và lưu nó với đuôi .html. Sau đó, mở tệp trong bất kỳ trình duyệt web nào, chẳng hạn như Google Chrome. Bạn sẽ thấy máy tính sau, đó là kết quả của ví dụ trên:

tạo ứng dụng máy tính bằng html css

Related Posts

error: Content is protected !!