[Lab6.1] Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server kết hợp với AD

DHCP – (giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như subnet mark và gateway mặc định. Bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình DHCP Server kết hợp với AD
1. Yêu cầu bài lab:
+ Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP Server trên máy Server BKAP-SRV12-01 sao cho:
– Tạo một Scope có tên là [192.168.1.0] DHCP–LANA.
– Trừ ra các địa chỉ dành cho Gateway và các máy Server, Print là: 192.168.1.1 – 192.168.1.20.
– Cho phép các máy trạm nhận địa chỉ từ: 192.168.1.21 – 192.168.1.254
– Domain : bkaptech.vn.
– Router : 192.168.1.1.
– DNS Server : 192.168.1.2.
– Thiết lập địa chỉ IP cố định cho máy trạm có tên là BKAP- WRK08-02.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị máy Server BKAP-DC12-01 đã nâng cấp lên Domain Controller để quản lý miền bkaptech.vn.
+ Chuẩn bị máy Server BKAP-SRV12-01 đã Join vào Domain bkaptech.vn.
+ Máy trạm BKAP-WRK08-01 , BKAP-WRK08-02 đã Join vào miền bkaptech.vn.
3. Mô hình Lab:
[Lab6.1] Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server kết hợp với AD
[Lab6.1] Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server kết hợp với AD
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy server BKAP-SRV12-01:
Cài đặt dịch vụ DHCP Server.
Mở Server Manager / Add roles and features.
Cấu hình Redundant Storage Space
Tại cửa sổ Select server roles, click chọn vào dịch vụ DHCP Server.
Sau đó nhấn vào Next.
Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server
Tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để Server bắt đầu cài đặt dịch vụ DHCP.
Sau khi máy chủ cài đặt xong, click vào Close để kết thúc quá trình cài đặt.
Thực hiện cấu hình dịch vụ DHCP Server:
Vào Server Manager / Tools, chọn vào DHCP.
Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server
Trong cửa sổ DHCP, chuột phải tại IPv4, chọn New Scope…
Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server
Tại cửa sổ Scope Name, nhập tên của scope: DHCP – LANA, sau đó click vào Next.
DHCP
Tại cửa sổ IP Address Range/Start IP address và End IP address, nhập dải địa chỉ IP DHCP server cấp phát cho toàn mạng. (192.168.1.1 – 192.168.1.254)
DHCP
Tại cửa sổ Add Exclusions and Delay/ Start IP address và End IP address nhập dải địa chỉ DHCP server trừ ra không cấp phát cho các máy Client. (192.168.1.1 – 192.168.1.20 ), sau đó click vào Add.
Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server
Tại cửa sổ Lease Duration, đây là thời gian hiệu lực của 1 địa chỉ IP do DHCP server cấp phát xuống máy Client.
Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server
Tại cửa sổ Configure DHCP Options, chọn Yes, I want to configure these options now.
Tại cửa sổ Router (Default Gateway)/IP address, nhập địa chỉ 192.168.1.1, sau đó click vào Add.
Cấu hình DHCP
Tiếp tục click vào Next tại các cửa sổ Domain Name and DNS Servers và cửa sổ WINS Servers.
Tại cửa sổ Activate Scope, chọn Yes, I want to activate this scope now.
Tại cửa sổ tiếp theo, click vào Finish để kết thúc quá trình cấu hình dịch vụ DHCP Server.
Chuyển qua máy trạm BKAP-WRK08-01, cấu hình chế độ nhận IP động.
Vào card mạng của máy BKAP-WRK08-01, chỉnh card mạng ở chế độ Obtain an IP address automatically.
Mở cmd, gõ lệnh ipconfig /all để kiểm tra DHCP Server cấp địa chỉ IP động.
Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server
Chuyển về máy BKAP-SRV12-01, thiết lập địa chỉ cố định cho máy trạm BKAP-WRK08-02.
Mở dịch vụ DHCP, tại Reservations, click chuột phải chọn New Reservation.
Trong cửa sổ New Reservation, nhập vào các thông số sau:
Reservation name: BKAP-WRK08-02
IP address : 192.168.1.50
MAC address : ( nhập địa chỉ Physical Address của máy BKAP-WRK08-02)
Địa chỉ MAC của máy WRK08-02
Chuyển sang máy Client BKAP-WRK08-02 kiểm tra:
Cài đặt và cấu hình quản lý DHCP Server kết hợp với AD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *