[Lab10.2] Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup

Tài liệu luôn chứa đựng những thông tin và dữ liệu quan trọng, nhưng thật không may những file này lại rất dễ bị lỗi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay có rất nhiều công cụ khôi phục dữ liệu có thể khắc phục vấn đề này, bạn có thể sử dụng tính năng Shadow CopiesWindows Server Backup để hỗ trợ cho bạn khi gặp phải sự cố.

1. Yêu cầu bài lab:
+ Cấu hình Shadow Copies: Tạo Shadow Copies sau đó xóa File trên ổ để kiểm tra.
+ Cấu hình Windows Server Backup : Đặt lịch, tạo Backup, xóa File để kiểm tra.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị một máy Server Windows Server 2012 Datacenter (BKAP-SRV12-01)
+ Chuẩn bị thêm một ổ cứng trên máy BKAP-SRV12-01
3. Mô hình Lab:
[Lab10.2] Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup trên Windows Server 2012
[Lab10.2] Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup trên Windows Server 2012
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-SRV12-01, add thêm ổ cứng vật lý.
Cấu hình tạo thêm ổ cứng E, F, môi ổ cứng có dung lượng 5 G :
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Cấu hình Shadow Copies:
Tạo các thư mục , các file trong ổ F:
Tại cửa sổ Computer, click chuột phải tại ổ F, chọn Properties.
Tại cửa sổ Data02 (F:) Properties, chuyển sang tab Shadow Copies.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại Tab Shadow Copies, click vào Enable.
Cấu hình Shadow Copies
Tại cửa sổ Enable Shadow Copies, click vào Yes.
Tại Shadow copies of selected volume, click vào thời gian trong khung bên dưới, sau đó click chọn vào Create Now.
Cấu hình Shadow Copies
Cấu hình Shadow Copies
Vào ổ F, xóa toàn bộ các file , thư mục vừa tạo.

Sau đó, tại Computer, click chuột phải vào ổ F, chọn Properties.

Tại cửa sổ Data02 (F:) Properties, click vào dòng thời gian vừa tạo bên trên, sau đó click vào Revert
Cấu hình Shadow Copies
Tại cửa sổ Volume Revert, click chọn vào dòng Check here if you want to revert this volume, sau đó click vào Revert Now.
Cấu hình Shadow Copies
OK.
Cấu hình Shadow Copies đã thành công.
Cấu hình Shadow Copies
Vào ổ C, tạo thư mục HN, trong thư mục HN, tạo các thư mục IT và Sale.
Trong thư mục IT, tạo các thư mục tài liệu con như sau:
Cấu hình Shadow Copies
Cài đặt công cụ Windows Server Backup:
Server Manager / Add Roles and Features.
Tại cửa sổ Select features, click chọn vào Windows Server Backup.
Windows Server Backup.
Tại các cửa sổ tiếp theo, click vào Install để máy chủ tiến hành cài đặt.
Cấu hình dịch vụ Windows Server Backup:
Vào Tools / Windows Server Backup.
Windows Server Backup.
Tại cửa sổ wbadmin–[Windows Server Backup(Local)LocalBackup], click chọn vào Local Backup.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Click vào Backup Once… tại khung Local Backup bên phải.
Tại cửa sổ Backup Options, click vào Next.
Windows Server Backup.
Tại cửa sổ Select Backup Configuration, click chọn vào Custom, sau đó click vào Next.
Tại cửa sổ Select Item for Backup, click vào Add Items
Tại cửa sổ Select Items, click chọn vào thư mục HN trong ổ C.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Click vào Next tại cửa sổ Select Item for Backup.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Specify Destination Type, chọn Local drives, click vào Next.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Select backup Destination, chọn ổ đĩa Data01 (E:) tại dòng Backup destination.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Confirmation, click vào Backup.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Máy chủ tiến hành backup.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Vào ổ C, tiến hành xóa thư mục HN.
Vào cửa sổ wbadmin–[Windows Server Backup (Local)LocalBackup], click vào Recover
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Getting Started, click vào Next (Chọn This server (BKAP-SRV12-01))
Tại cửa sổ Select Backup Date, (chọn ngày) click vào Next.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Select Recovery Type, chọn vào File and folders, click vào Next.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Select Items to Recover, chọn vào thư mục HN. Click vào Next.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Specify Recovery Options, click vào Next.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Confirmation, click vào Recover.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Recovery Progress, chờ máy chủ Recover xong, click vào Close để kết thúc tiến trình.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Khôi phục lại thành công.
Đặt lịch Backup:
Tại cửa sổ wbadmin–[WindowsServer Backup (Local)(LocalBackup], click chọn vào Backup Schedule
Backup trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Select Backup Configuration, click chọn vào CustomNext.
Tại cửa sổ Select Items for Backup, click vào Add Items.
Tại cửa sổ Select Items, chọn vào thư mục HN.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Specify Backup Time, chọn thời gian để máy chủ Backup.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại cửa sổ Specify Destination Type, click chọn vào Back up to a volume. Next.
Tại cửa sổ Select Destination Volume, click vào Add, tại cửa sổ Add Volume, click chọn vào ổ Data2 (F:), OK.
Cấu hình Shadow Copies và Windows Server Backup
Tại các cửa sổ tiếp theo, click vào Next và Finish để kết thúc tiến trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *