[Lab8.2] Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012

1. Yêu cầu bài lab:
+ Thiết lập kết nối mạng IPv6 và IPv4 theo sơ đồ Lab 8.2.
+ Vùng mạng 1 sử dụng VMnet 3, trên Card mạng thiết lập IPv4 và IPv6 theo sơ đồ Lab 8.2.
+ Vùng mạng 2 sử dụng VMnet4, trên Card mạng thiết lập địa chỉ IPv6 và tắt thiêt lập địa chỉ IPv4.
+ Thiết lập Routing and Remote Access Server để nối thông 2 vùng mạng.
+ Đứng trên máy BKAP-SRV12-02 ping thông sang máy BKAP-SRV12-03.
2.Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị 3 máy ảo chạy HĐH Windows Server 2012 Datacenter.
+ Sử dụng máy BKAP-SRV12-01 làm Router mềm để định tuyến 2 vùng mạng với nhau:
Gắn thêm 2 card mạng cho Router (Card mạng 1 ứng với VMnet3, Card mạng 2 ứng với VMnet4).
Thiết lập tính năng Routing and Remote Access Server ( bật tính năng định tuyến IPv6 lên).
3. Mô hình lab:
[Lab8.2] Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012
[Lab8.2] Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012
Hướng dẫn chi tiết:
Đặt địa chỉ IP, kết nối các máy ảo như hình trên.
Thực hiện trên máy BKAP-DC12-01.
Cấu hình DNS Server, tạo thêm bản ghi host A cho ISATAP Router.
Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012
Tạo Rule trên Firewall cho phép ping địa chỉ IPv4:
Run / gõ vào câu lệnh wf.msc
Tại cửa sổ Windows Firewall with Advanced Security, click chuột phải tại Inbound Rule chọn New Rule.
Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Rule Type, click chọn vào Custom.Next
Tại cửa sổ Program, click vào Next.
Tại cửa sổ Protocol and Ports, tại Protocol type chọn ICMPv4/Next.
Tại cửa sổ Scope, click vào Next.
Tại cửa sổ Action, click vào Next.
Tại cửa sổ Profile, click vào Next.
Tại cửa sổ Name, nhập vào Name : Allow ICMPv4.
Tạo thành công Rule.
Chuyển sang máy BKAP-WRK08-01 :
Tắt IPv4.
Triển khai mạng với IPv6
Tạo Rule trên Firewall cho phép ping địa chỉ IPv6 (tương tự như trên máy BKAP-DC12-01)
Tại cửa sổ Protocol and Ports, tại mục Protocol type, chọn ICMPv6.
Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Name, nhập vào tên Allow ICMPv6.
Tạo Rule thành công trên máy Windows 8.
Chuyển sang máy ISATAP Router(BKAP-SRV12-01).
Cài đặt Routing and Remote Access.
Cấu hình Lan Routing.
Cài đặt Routing and Remote Access.
Cấu hình tạo Rule trên Firewall trên máy ISATAP Router cho phép ping cả địa chỉ IPv4 và địa chỉ IPv6. ( làm tương tự như trên).
Mở cmd, lần lượt gõ những câu lệnh sau:
Netsh interface ipv6 set interface “VMnet3” forwarding=enable advertise=enable.
Netsh interface ipv6 set interface “VMnet4” forwarding=enable advertise=enable.
Netsh interface ipv6 add route fc01:abcd::/64 “Vmnet4” publish=yes.
tạo Rule trên Firewall trên máy ISATAP Router cho phép ping cả địa chỉ IPv4 và địa chỉ IPv6
Chuyển sang máy BKAP-WRK08-01, kiểm tra địa chỉ IP ( cmd: ipconfig).
Kiểm tra địa chỉ IP của máy ISATAP Router.
Thực hiện ping địa chỉ IPv6 sang máy ISATAP Router.
Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012
Ping địa chỉ IPv6 từ máy ISATAP Router sang máy Windows 8.
Chuyển về máy ISATAP Rotuer .
Mở cmd, gõ vào các lệnh sau:
Netsh interface ipv6 isatap set router 192.168.1.1
Netsh interface ipv6 set interface “isatap.{…}” forwarding=enable advertise=enable
Netsh interface ipv6 add route fc01:1234::/64 “isatap.{…}” publish=yes.Cấu hình ISATAP Router trên Windows Server 2012
Chuyển sang máy BKAP-DC12-01.
Vào cmd , gõ vào lệnh sau:
Netsh interface ipv6 isatap set router 192.168.1.1
Thực hiện ping địa chỉ IPv6 từ máy DC12-01 sang máy Client Window 8:
Chuyển sang máy Client Window8, thực hiện ping địa chỉ IPv6 về máy DC12-01:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *