8 Hàm xử lý chuỗi ký tự trong excel

Mình sẽ giới thiệu 8 hàm  xử lý chuỗi ký tự trong excel để các bạn bỏ túi khi cần thiết nhé, đặc biệt là dân văn phòng.

Hàm LEFT

Hàm LEFT trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Cú pháp: LEFT(Text, Số kí tự)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự

Số kí tự: Số thứ tự từ trái qua phải cần lấy

Ví dụ: Để lấy 3 kí tự đầu tiên của chuỗi kí tự “KENH49” tương ứng với ô C3, ta dùng công thức =LEFT(C3,3)

Hàm RIGHT

Hàm RIGHT trả về một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Cú pháp: RIGHT(Text, Số kí tự)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự

Số kí tự: Số thứ tự từ phải qua trái cần lấy

Ví dụ: Để lấy 4 kí tự cuối của chuỗi kí tự “KENH49” tương ứng với ô C3, ta dùng công thức =RIGHT(C3,4)

Hàm MID

Hàm MID trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí do bạn chỉ định, dựa vào số lượng ký tự do bạn chỉ định.

Cú pháp: MID(Text, Trái, Số kí tự)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự

Trái: Bắt đầu lấy kí tự thứ mấy từ bên trái sang

Số kí tự: Số lượng kí tự được lấy

Ví dụ: Lấy 3 kí tự từ kí tự thứ 2 của chuỗi kí tự “KENH49” tương ứng với ô C3, ta dùng công thức =MID(C3,2,3)

Hàm LOWER

Chuyển đổi văn bản thành chữ thường.

Cú pháp: LOWER(Text)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự bạn muốn chuyển thành kí tự in thường

Ví dụ: Để đổi chuỗi kí tự in hoa “KENH49” tương ứng với ô C3 thành kí tự in thường, ta dùng công thức =LOWER(C3)

Hàm UPPER

Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa.

Cú pháp: UPPER(Text)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự bạn muốn chuyển thành kí tự in hoa

Ví dụ: Để đổi chuỗi kí tự in thường “kenh49” tương ứng với ô C3 thành kí tự in hoa, ta dùng công thức =UPPER(C3)

Hàm PROPER

Viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản và bất kỳ chữ nào trong văn bản đứng sau một ký tự không phải là chữ. Chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Cú pháp: PROPER(Text)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự bạn muốn chuyển thành kí tự in hoa ở mỗi chữ

Ví dụ: Để đổi chuỗi kí tự in thường “kenh 49” tương ứng với ô C3 thành kí tự in hoa, ta dùng công thức =PROPER(C3)

Hàm LEN

Dùng để đếm kí tự trong chuỗi.

Cú pháp: LEN(Text)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự cần đếm kí tự.

Ví dụ: Để đếm kí trong chuỗi “kenh 49” tương ứng với ô C3 thành kí tự in hoa, ta dùng công thức =LEN(C3)

Hàm TRIM

Loại bỏ tất cả khoảng trống ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng trống giữa các từ.

Cú pháp: TRIM(Text)

Text: Chuỗi kí tự, hoặc mã của ô chứa chuỗi kí tự có kí tự trống tồn tại ở hai đầu chuỗi.

Ví dụ: Trong ô C3 có chứa chuỗi kí tự ” kênh 49 ” có chứa kí tự trống hai đầu chuỗi, để loại bỏ kí tự trống ta dùng công thức =TRIM(C3)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *