Home Kênh học tậpLập trìnhJavaScript Toán tử trong JavaScript
Hướng dẫn học JavaScript từ cơ bản đến nâng cao

Toán tử trong JavaScript

by admin
967 views

Các bạn đã biết về biến, về chú thích, tiếp theo trong bài học hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về những loại toán tử trong JavaScript.

TOÁN TỬ GÁN

var x = 10; để gán ta sử dụng dấu bằng để gán giá trị cho một biến

TOÁN TỬ CỘNG

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The + Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>

TOÁN TỬ NHÂN

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The * Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>

CÁC LOẠI TOÁN TỬ SỐ HỌC TRONG JAVASCRIPT

Toán tửMô tả
+Cộng
Trừ
*Nhân
**Lũy thừa
/Chia
%Chia lấy dư (vd: 12 % 5 trả về 2)
++Tăng
Giảm

TOÁN TỬ GÁN TRONG JAVASCRIPT

Toán tửVí dụTương đương
=x = yx = y
+=x += yx = x +y
-=x -=yx = x – y
*=x *=yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
**=x **= yx = x ** y

TOÁN TỬ XÂU TRONG JAVASCRIPT

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Operators</h2>

<p>The + operator concatenates (adds) strings.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var txt1 = "John";
var txt2 = "Doe";
document.getElementById("demo").innerHTML = txt1 + " " + txt2;
</script>

</body>
</html>

CỘNG CHUỖI VÀ SỐ

var x = 5 + 5;
var y = “5” + 5;
var z = “Hello” + 5;

Nếu bạn cộng chuỗi và số thì kết quả sẽ là chuỗi

TOÁN TỬ SO SÁNH

Toán tửMô tả
==bằng với
===kiểm tra giá trị bằng nhau và kiểu dữ liệu giống nhau
!=không bằng
!==khách giá trị và khác kiểu dữ liệu
>lớn hơn
<nhỏ hơn
>=lớn hơn hoặc bằng
<=nhỏ hơn hoặc bằng
?toán tử tam nguyên

TOÁN TỬ LOGIC

Toán tửMô tả
&&toán tử và
||toán tử hoặc
!toán tử phủ định

TOÁN TỬ KIỂU TRONG JAVASCRIPT

Toán tửMô tả
typeofTrả về kiểu dữ liệu của một biến
instanceofTrả về true nếu đối tượng là thể hiện của một kiểu đối tượng

TOÁN TỬ BIT

Toán tửMô tảVí dụTương tựKết quảDecimal
&AND5 & 10101 & 00010001 1
|OR5 | 10101 | 00010101 5
~NOT~ 5 ~01011010 10
^XOR5 ^ 10101 ^ 00010100 4
<<Zero fill left shift5 << 10101 << 11010 10
>>Signed right shift5 >> 10101 >> 10010  2
>>>Zero fill right shift5 >>> 10101 >>> 10010  2

Những ví dụ trên sử dụng ví dụ không dấu 4 bit. Nhưng JavaScript sử dụng 32-bit chữ số có dấu. Vì vậy, trong JavaScript, ~ 5 sẽ không trả về 10. Nó sẽ trả về -6.
~ 00000000000000000000000000000101 sẽ trả về 11111111111111111111111111111010

THỨ TỰ ƯU TIÊN TOÁN TỬ

Như theo toán học trong trường ta sẽ ưu tiên nhân chia trước cộng trừ sau, trong Javascript cũng vậy. Nếu muốn ưu tiên một toán tử nào thực hiện trước ta chỉ cần thêm dấu ngoặc đơn vào trong toán tử đó, ví dụ: var x = (100 + 50) * 3;

Series Navigation<< Thay đổi nội dung HTML và khả năng hiển thị của JavaScriptSử dụng hàm trong JavaScript >>

Related Posts

error: Content is protected !!