Home Kênh học tậpHệ thống mạng [Lab7.1] Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012

[Lab7.1] Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012

by admin
2978 views

DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ giữa các tên miền và các địa chỉ IP. DNS đưa ra một phương pháp đặc biệt để duy trì và liên kết các ánh xạ này trong một thể thống nhất.

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt DNS Server trên Windows Server 2012.

1. Yêu cầu bài lab:
+ Cài đặt dịch vụ DNS trên máy BKAP-SRV12-01.
+ Cấu hình dịch vụ DNS:
– Cấu hình Primary Zone trong Forward Lookup Zone với tên: bkaptech.vn.
– Cấu hình Reverse Zone trong Reverse Lookup Zone với dải: 192.168.1.0.
– Cấu hình các bản ghi : A, PTR, CNAME, MX….
+ Khai báo DNS client và kiểm tra:
– Khai báo tên máy : BKAP-SRV12-01.
– Dùng nslookup để kiểm tra phân giải.
2. Yêu cầu chuẩn bị:
+ Chuẩn bị 1 máy Server BKAP-SRV12-01 để cài đặt dịch vụ DNS.
+ Chuẩn bị 1 máy Client BKAP-WRK08-01 để kiểm tra phân giải.
3. Mô hình lab:
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012
Hướng dẫn chi tiết:
Thực hiện trên máy BKAP-SRV12-01:
Cài đặt dịch vụ DNS và tạo các bản ghi:
Địa chỉ của máy BKAP-SRV12-01:
Cài đặt và cấu hình DNS Server
Cài đặt dịch vụ DNS:
Vào Server Manager /Add roles and features
Tại cửa sổ Select server roles, click chọn vào dịch vụ DNS
Cài đặt và cấu hình DNS Server
Tiếp tục click vào Next, tại cửa sổ Confirm installation selections, click vào Install để Server cài đặt dịch vụ DNS.
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Installation progress, click vào Close để kết thúc quá trình cài đặt.
Cấu hình dịch vụ DNS:
Vào Server Manager/ Tools/ chọn vào dịch vụ DNS.
Cấu hình dịch vụ DNS Server
Cửa sổ DNS:
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012
Click chuột phải tại Forward Lookup Zones chọn New Zone
Cấu hình DNS Server
Tại cửa sổ Zone Type, chọn vào Primary zone.
Tại cửa sổ Zone Name, nhập vào tên miền: bkaptech.vn
Tiếp tục click vào Next, tại cửa sổ Dynamic Update, chọn vào Allow both nonsecure and secure dynamic updates.
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012
Click vào Finish để kết thúc quá trình cài đặt.
Click chuột phải tại Reverse Lookup Zones, chọn vào New Zone.
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ Zone Type, click chọn vào Primary zone
Tại cửa sổ Reverse Lookup Zone Name, click chọn vào IPv4 Reverse Lookup Zone.
Tại cửa sổ Reverse Lookup Zone Name, nhập vào Network ID: 192.168.1.
DNS Server
Tại cửa sổ Dynamic Update, chọn vào Allow both nonsecure and secure dynamic updates.
Tại cửa sổ tiếp theo, click chọn vào Finish để kết thúc quá trình cấu hình dịch vụ DNS.
DNS Server
Cấu hình tạo bản ghi cho máy BKAP-SRV12-01:
Click vào tên miền bkaptech.vn
Click chuột phải chọn New Host (A or AAAA)
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server 2012
Tại cửa sổ New Host:
Name (users parent domain name if blank): BKAP-SRV12-01
IP address: 192.168.1.5
Click tại Create associated pointer (PTR) record. (để máy tự động tạo bản ghi PTR)
Cài đặt và cấu hình DNS Server
Tạo bản ghi host A cho máy BKAP-SRV12-02:
DNS Server
Tạo bản ghi host A cho máy BKAP-SRV12-03:
Cài đặt và cấu hình DNS Server trên Windows Server
Tạo bản ghi CNAME:
Tạo bản ghi CNAME
Tạo bản ghi Mail Exchanger (MX):
Tạo bản ghi Mail Exchanger (MX):
Chuyển sang máy BKAP-WRK08-01, kiểm tra phân giải IP sang tên miền.
Địa chỉ của máy BKAP-WRK08-01.
Vào cmd, gõ lệnh nslookup:
nslookup

Related Posts

error: Content is protected !!